Griežti reikalavimai vadovams šokių šventėse

Įdomybės

Kad nesusidarytų labai daug teksto, kuriame vadovui būtų pavojus pasimesti, daugelyje čia duotų šokių aprašymų apie liemens ir galvos laikyseną, apie nuotaiką, apie lygiavimą eilėse ir apskritai apie brėžinio švarumą nerašoma. Tai nereiškia, kad visi tie dalykai yra pamiršti, neprivalomi ir kad šokėjas gali šokti susilenkęs, vienaip ar kitaip persikreipęs, galvą nulenkęs žemyn ar užvertęs aukštyn, pats būdamas išdraikytais plaukais, piktas ar paniuręs. Tai nereiškia, kad ratelis gali būti bet kokios formos, tik ne apvalus, kad šokėjai aikštėje gali būti išsimėtę. taip, kaip patinka. Šie dėsniai visiems nuo seno yra puikiai žinomi, jie būtini, užtat į juos nuo pirmųjų dienų reikia kreipti ypatingai didelį dėmesį. Kolektyvas turi būti visais atžvilgiais darnus.

Kad šokių aprašymai nebūtų per daug perkrauti, taip pat daugeliu atvejų nepasakyta, kuria koja šokėjas pradeda šokti. Tada reikia suprasti, kad visi šokėjai pradeda dešine koja (Jievaro tiltas, Linelis, Malūnėlis ir kt.).

Manoma, kad visi bendrieji žingsniai (paprastasis, dvigubasis, trigubasis, polkos žingsnis, šoninis ir kt.) visiems vadovams yra gerai žinomi, todėl jie čia neaprašomi, Smulkiai aprašyti tėra tik sudėtinių žingsnių (Džigūno, Gyvataro ir kai kurių kitų šokių) judesiai. Visi judesiai aprašomi žiūrint iš šokėjų pusės, o šokio brėžinys — žiūrint iš žiūrovų pusės.

Mokantis Dainų šventės šokius, reikia pirma išmokti visus vienos dalies šokius, o paskui kitos. Geriausia pradėti nuo Jievaro tilto, o prie Kolūkio pirmininko eiti tik tada, kai Jievaro tilto brėžinys jau galutinai sutvarkytas, kai visi šokėjai nuo pradžios ligi galo šiame žaidime žino savo vietas. Brėžinio švarinimą galima atidėti, šiek tiek vėlesniam laikui. Po Kolūkio pirmininko reikia mokytis Gyvatarą, Kalinino srities ratelį, ir kitus iš eilės einančius šokius.

Dainų šventėje šokiai bus atliekami griežtai iš anksto nustatyta tvarka. Tai dėl to, kad rateliai galėtų nuosekliai ir tvarkingai pasiruošti, nes kiekvieno Šokio pradžia yra labai surišta su prieš tai ėjusio šokio pabaiga. į pastabas kiekvieno šokio pradžioje ir pabaigoje, kuriose nurodoma, kuria tvarka šokėjai sueina į sceną ir kuria išeina į užkulisių arba kaip persitvarko čia pat vietoje, reikia atkreipti dideli dėmesį. To nepaisant, gali būti labai netvarkingi persigrupavimai, užbaigiant vieną šokį ir pasiruošiant kitam, nes aprašymuose taip vadinamo užkulisio lauke, t. y. aikštėje, nėra. Šokėjų perstatinėjimai iš vienos vietos į kitą, daromi ne pagal duotus nurodymus, neleistini. Taip pat neleistini be atskiro pranešimo šokio judesių ir brėžinio pakeitimai bei nukrypimai nuo čia duotų aprašymų.

Kai kurių šokių aprašymuose nurodyta, kokius maždaug atstumus reikės nušokti šokio metu. Statant ir repetuojant, reikia apytikriai tų atstumų ir laikytis. Brėžiniuose ši atstumų proporcija daug kur bus neišlaikyta, nes išeitų labai dideli ir negražūs brėžiniai. Nesant reikiamo dydžio salės, atstumus galima sumažinti, t. y. šokti atitinkamai siauresniais žingsniais su sportiniais šokių bateliais.

Kadangi šis didžiulis šokių koncertas vyks aikštėje, tai visiems reikia iš anksto pratintis prie tokių sąlygų, kuriose teks koncertuoti. Vadinasi, atėjus pavasariui, būtinai reikia ruošti kiek galima daugiau repeticijų lauke, lygioje aikštėje, laikantis nurodytų arba dar net didesnių atstumų. Jungiant po keletą ratelin į didesnes grupes, kai kuriems šokėjams teks padaryti net labai didelį kelią. Todėl, ruošiant kiekvieną šokį ir žaidimą, reikia reikalauti, kad šokėjai žengtų platesnius žingsnius, darytų didesnius lankus, greičiau pasuktų ratelį, žinoma, nereikia persistengti. Lauke repeticijos reikalingos dar ir dėl to, kad šokėjai priprastų prie sunkesnių sąlygų.

Iš viso to, kas pasakyta, matyti, kad šokių rateliui, norinčiam dalyvauti Respublikinėje Dainų šventėje, statomi nemaži reikalavimai. Tačiau jų nereikia bijoti. Šiandien šokių ratelių dalyvių sąmoningumas ir meistriškumas yra tiek pakilęs, kad šiuos reikalavimus nesunkiai nugalės šimtai šokių ratelių.

Į Respublikinę Dainų šventę laukiame atvykstant visų šokėjų ir vadovų, gerai išmokusių šokių repertuarą. Dalyvauti Respublikinėje Dainų šventėje yra kiekvieno ratelio garbės reikalas.

Kolegos kalba apie „Liaudies šokiai ir šokių bateliai – neatsiejami dalykai”

Patiko? Pasidalink