KAS YRA GRANDININĖ BRANDUOLINĖ SKILIMO REAKCIJA?

Kai kurių sunkiųjų elementų—urano, torio, plutonio—„izotopų branduoliai, veikiami patekusių į juos neutronų, gali skilti į dvi dalis. Kartu išsiskiria energija, kurią nusineša atsiradusios skeveldros, ir išsiskiria nauji neutronai. Grandinine vadinama tokia reakcija, kuri, atsiradusi dėl kokių nors išorinių priežasčių, toliau vystosi savaimingai, palaikydama pati save. Pavyzdžiui, bet kuris sprogimas yra grandininė cheminė degimo reakcija. Kadangi […]

Continue Reading